دوره هوشمند سازی مقدماتی 40 ساعت

 بیش از 800 نمونه سوال +کل فیلمها به صورت متن+امکان جست وجوی سوال+نکات آزمون